• Mon - Sat 9.00 - 17.00

ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ທີ່ໄວ້ວ່າງໃຈ ລົດຍົກ ຍີ່ຫໍ້ຮຸນໄດ ໂຟກລິບ 45-7A LPG ຈຳນວນ 3 ຄັນ ເຂົ້າຮັບໃໍຊ້ໃນວຽກງານ

#ຂໍໃຫ້ບໍລິສັດທ່ານ ຈະລີນຮຸງເຮືອງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັບຕະຫລອດໄປ