ປີ 2016 ເປີດສູນບໍລິການຄົບວົງຈອນ ສາຂາ ປາກເຊ ເມືອງຈຳປາສັກ