• Mon - Sat 9.00 - 17.00

ຂ່າວ

ມອບບານເຕະເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນພາກໃຕ້

ບໍລິສັດເຊບໂຣເລດລາວ ແລະ ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ (EDF-Lao) ໄດ້ ສະເຫນີມອບບານເຕະຫລາຍ 5,000 ໜ່ວຍ ໄປໂຮງຮຽນ

ພິທີ່ມອບຮັບເຄື່ອງກິລາ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ

ໃນວັນທີ 18 ເດືອນ ມີນາ 2016 cliquez ici ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ນາພຶງ ໂພນທອນ

ປະທານບໍລິສັດ ເຊບໂຣເລດ ລາວ ເປີດອາຄານໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່

ຂ້າພະເຈົ້າ ສຸກສະໝອນ ສີຫາເທບ ໃນນາມຂອງແ ແລະ ປະທານ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງກຸ່ມ ບໍລິສັດ ມະນີຍົມກຣຸບ