ປີ 2010 ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ເປີດສູນບໍລິການ Hyundai Heavy Equipment